Reference

Administratívna budova, Prešov

V objekte sme realizovali meranie tesnosti okenných konštrukcií. Za použitia  Blower door testu, vďaka ktorému sme v objekte vytvorili podtlak, sme identifikovali pomocou termovíznej kamery netesnosti v konštrukciách okien a  v miestach napojenia okna na obvodové konštrukcie. Vďaka meraniu sme taktiež identifikovali ďalšie netesnosti v detailoch strešnej konštrukcie.

blower door test

Bazénová hala Hotel Titris, Tatranská Lomnica

Rekonštrukcia strešného plášťa bazénovej haly hotela Titris v Tatranskej Lomnici. Na základe havarijného stavu bol  v prvej etape po stavebnom prieskume spracovaný projekt obnovy strešnej konštrukcie nad bazénom. V ďalších krokoch boli spracované návrhy rekonštrukcií priľahlých strešných konštrukcií hotelového komplexu.

bazen titris

Obchodný dom IKEA, Bratislava

Pre objekt obchodného domu IKEA v Bratislave  sme po vykonaní stavebného prieskumu vypracovali projekt rekonštrukcie strešného plášťa. Na celkovej ploche strechy cca 10 000 m2 sa realizovala nová hydroizolačná vrstva na báze asfaltovaných pásov. Súčasťou projektu bolo riešenie detailov izolačnej konštrukcie a návrh poistného odvodnenia strechy.

IKEA Bratislava

Bytový dom, Lučenec

Bytový panelový dom s atypickým najvyšším podlažím v Leviciach. Na objekte dochádzalo k zatekaniu vody do konštrukcie cez strechu a obvodový plášť horného podlažia. Prieskumom na stavbe sme zisťovali stav a skladbu obvodovej konštrukcie. Následne sme spracovali posúdenie vhodnosti použitia pôvodného projektového návrhu rekonštrukcie podlažia a nový návrh rekonštrukcie riešeného podlažia.

Bytový dom, Lučenec

Galeria Ľ. Fullu, Ružomberok

Objekt galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Konštrukcia riešenej časti objektu je tvorená  oceľovým nosným systémom s výraznou vykonzolovanou časťou. V rámci stavebného prieskumu sme zisťovali skladby a stav obvodového plášťa a podlahy nad exteriérom. Na základe zistení sme spracovali návrh na ich obnovu. Súčasne boli privolaným statikom vizuálne posúdené spoje hlavných oceľových prvkov konštrukcie.

Galeria Ľ. Fullu, Ružomberok

Predajňa Milk Agro, Družstevná pri Hornáde

Jednopodlažný objekt predajne potravín Milk Agro v Družstevnej pri Hornáde. Počas užívania objektu sa objavili degradované drevené prvky strešného plášťa, ktoré boli pri rekonštrukcii vymenené. Následne bol vypracovaný posudok strechy, ktorým sa určila príčana vznikajúcich problémov. Počas prieskumu sa zisťovala skladba, stav a funkčnosť strešného plášťa. Následne sa spravocal návrh opravy strechy.

Predajňa Milk Agro

Rodinný dom, Dulova Ves

Jednopodlažný objekt predajne potravín Milk Agro v Družstevnej pri Hornáde. Počas užívania objektu sa objavili degradované drevené prvky strešného plášťa, ktoré boli pri rekonštrukcii vymenené. Následne bol vypracovaný posudok strechy, ktorým sa určila príčana vznikajúcich problémov. Počas prieskumu sa zisťovala skladba, stav a funkčnosť strešného plášťa. Následne sa spravocal návrh opravy strechy.

Rodinný dom, Dulova Ves

Rodinný dom, Lorinčík

Novostavba rodinného domu s pochôzdnou terasou nad 1NP. Cez hydroizolačnú PVC-P fóliu a strešný plášť zatekalo do interiéru objektu. Po neúspešnej lokalizácii všetkých netesností pomocou ihlovej a iskrovej skúšky sa pristúpilo k vykonaniu vákuovej skúšky tesnosti hydroizolácie, ktorou boli odhalené ďalšie netesnosti v strešnom plášti.

Rodinný dom, Lorinčík

Administratívna budova, Košice

Historická budova v centre Košíc na Mlynskej ulici, ktorá je čiastočne podpivničená s vlhkostnými problémami. V rámci stavebného prieskumu sa spracovala vlhkostná mapa s obsahom vlhkosti v obvodových konštrukciách, zisťoval sa obsah solí vo vybraným miestach a lokalizoval sa zdroj vlhkosti. V rámci býstupu bola navrhnutá koncepcia odstránenia vlhkostných problémov.

Administratívna budova, Košice

Budova šatní, Púchov

Na budove šatní v areáli Continental Matador v Púchove s oceľovou nosnou konštrukciou bol vypracovaný tepelnotechnický posudok prestupujúcich oceľových stĺpov z exteriéru do interiéru objektu cez skladbu podlahy. Výpočtom sa vylúčila kondenzácia na vnútornom povrchu prestupujúcich oceľových prvkov.

Budova šatní, Púchov

Rodinný dom, Záhorská Bystrica

Pre jednopodlažný rodinný dom v Záhorskej Bystrici bol spracovaný návrh protiradónového opatrenia. V rámci návrhu bola posúdená naprojektovaná protiradónová izolácia a na požiadavku objednávateľa bolo navrhnuté pasívne odvetranie podložia stavby drenážnymi hadicami umiestennými v štrkovom zásype pod objektom s vyvedením nad strechu objektu.

Rodinný dom, Záhorská Bystrica

Thermal Park Orava

Na objekte bazénovej haly v Thermal Park Orava sa objavovali v zimných obdobiach vlhkostné problémy na fasáde objektu a tiež na podbití presahu strechy. Termovíznym  meraním sa zisťoval zdroj problému. Provnaním snímkov zhotovených za prirodzených tlakových podmienok a pri podtlaku sa objavili netesnosti v obálke budovy.

Thermal Park Orava

Skladová hala Arete, Nové Mesto nad Váhom

Na objekte skladovej haly v Novom Meste nad Váhom vykazovala hydroizolácia známky degradácie spojené so vznikom trhlín. Na objekte bol vypracovaný stavebný prieskum, ktorým sa zistil stav použitých materiálov a následne sa spracoval návrh opravy. V ďalšom kroku bol vyhotovený projekt rekonštrukcie strešného plášťa a pri následnej rekonštrukcii bol vykonaný autorský dozor.

Skladová hala Arete

 

Kontaktujte nás: