Energetický audit

Energetický audit = šetrí Vaše peniaze, pretože ukáže do akých efektívnych opatrení ich vložíte. Cena tohto dokumentu je nepatrná v porovnaní s cenou novej alebo rekonštruovanej budovy, ktorá je vďaka tomuto dokumentu navrhnutá maximálne efektívne. Energický audit slúži ako nástroj predovšetkým projektantom, aby už vo fáze projektovania stavby optimalizovali projekt z hľadiska energetickej náročnosti. Slúži taktiež pri rozhodovaní o investičných zámeroch opráv budov alebo areálov.

Čím sa zaoberá energetický audit?

V energetickom audite nájdeme odborné zhodnotenie súčasného stavu energetického hospodárenia budovy alebo areálu. Energetický audit hľadá možné energetické úspory a navrhuje opatrenia, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti budovy alebo celého areálu. Výsledkom sú teda konkrétne výstupy o výške energetických úspor, uvažovaných investičných nákladoch, o ekonomickom prínose energetických úspor, o enviromentálnych prínosoch navrhnutých opatrení apod.

Obsahová náplň energetického auditu má všeobecné pravidla štruktúry v podobe základného popisu súčasného stavu energetického hospodárstva budovy alebo areálu, návrhu energeticky úsporných opatrení a ich vyhodnotenie z pohľadu ekonomických i enviromentálnych prínosov.

V energetickom audite nie sú spracované detailné technické riešenia. To už je úlohou konkrétnych vykonávacích projektov (stavebných, TZB a pod.), ktoré práve vychádzajú z energetickej koncepcie odporúčanej v energetickom audite.

Aké informácie získa z energetického auditu zadávateľ?

Zadávateľ získa prehľadnou a výstižnou formou údaje o možných energeticky úsporných opatreniach, ktoré môžu byť kombinované do variant. Zadávateľ získa prehľad o možných navrhovaných energeticky úsporných opatreniach, ich účinnosti, nárokoch na počiatočnú finančnú investíciu a výsledný ekonomický efekt. Má k dispozícií požadované portfólio rozhodujúcich informácií, na základe ktorých môže realizovať maximálne efektívny investičný zámer zameraný na zlepšenie účinnosti a úsporu energetického hospodárstva už existujúcej budovy alebo areálu.

Pre koho je audit povinný?

Podľa Zákona č. 476/2008 v prílohe č. 1 sú stanovené lehoty prvého hodnotenia energetickej náročnosti pre oblasť priemyslu a pôdohospodárstva. Spotrebiteľ energie je povinný vyhodnotiť energetickú náročnosť výroby energetickým auditom pre:

Priemysel:

  • od 5 500 do 20 000 MWh  do 31. decembra 2011
  • nad 20 000 MWh do 31. decembra 2013

(priemerná celková ročná spotreba energie za tri roky)

alebo do piatich rokov od uvedenia zariadenia do trvalej prevádzky,

Pôlnohospodárstvo:

  • od 2 500 do 10 000 MWh do 31. decembra 2011
  • nad 10 000 MWh do 31. decembra 2011

(priemerná celková ročná spotreba energie za tri roky)

alebo do piatich rokov od uvedenia zariadenia do trvalej prevádzky. 

Spotrebiteľ energie v priemysle a v pôdohospodárstve je povinný aktualizovať energetickú náročnosť energetickým auditom raz za päť rokov.

Spracovanie energetického auditu nie je ešte primárne povinné. V Zákone č. 476/2008 Za jeho vykonávajúcej vyhláške č. 429/2009 platnej od 1.1.2010 je presne definované čo bude energetický audit obsahovať. Energetický audit môžu však vyžadovať štátne alebo súkromné inštitúcie v prípade, že sa uchádzate napríklad o dotácie. Z dokumentu potom musia vyplynúť informácie, ktoré dané podmienky dotácie požadujú.

Aký je postup pri vypracovaní energetického auditu?

Vo vyhláške č. 429/2009 Z.z. je presne definované aký postup sa má zvoliť pri vyhotovení energetického auditu. Na začiatku zhotovovania sa musí vykonať identifikácia objektu (zozbieranie pôvodnej projektovej dokumentácie jednotlivých profesií, vyúčtovanie spotreby energií z predchádzajúcich rokov), ďalej nasleduje prehliadka existujúceho stavu budovy,  technických zariadení v budove, diskusia s vlastníkom budovy a dohovor aký bude ďalší postup. Na základe získaných podkladov sa vypracujú varianty s možnými opatreniami, kde každý variant opatrení bude obsahovať energetickú bilanciu po zrealizovaní súboru opatrení a s porovnaním s energetickou bilanciou súčasného stavu, stanovenie investičných nákladov, úsporu nákladov na energiu, porovnanie prevádzkových nákladov po realizácii súboru opatrení s prevádzkovými nákladmi súčasného stavu, ekonomické,  environmentálne hodnotenie, emitované množstvo za kalendárny rok predchádzajúci spracovaniu energetického auditu a predpokladaný stav po realizácii súboru. Zozbierané informácie, popis hodnoteného objektu, vyhodnotenie energetickej bilancie súčasného a navrhovaného stavu s výpočtami,  stanovenie potenciálu dosiahnuteľných úspor energie a možných úspor nákladov na energiu bude vypracovaný v písomnej správe.

Kontaktujte nás: