Energetická štúdia

Energetická štúdia = šetrí Vaše peniaze, pretože ukáže do akých efektívnych opatrení ich vložíte. Cena tohto dokumentu je nepatrná v porovnaní s cenou novej alebo rekonštruovanej budovy, ktorá je vďaka tomuto dokumentu navrhnutá maximálne efektívne. Energická štúdia slúži ako nástroj predovšetkým projektantom, aby už vo fáze projektovania stavby optimalizovali projekt z hľadiska energetickej náročnosti. Taktiež slúži pri investičných zámeroch opráv budov tam, kde nie je priamo vyžadovaný energetický audit.

Čím sa zaoberá energetická štúdia?

Energetická štúdia hľadá v prípade, kedy je využitá ako podpora projektanta, optimálnu energetickú koncepciu projektu (novej alebo rekonštruovanej budovy). V počiatočnej fáze ide najmä o definovanie tepelnoizolačných štandardov obalových konštrukcií. Ďalej sa môže venovať koncepčnému riešeniu vykurovania, ohrevu teplej vody a pod. Môže sa venovať tiež posúdeniu výhodnosti voľby tepelného zdroja, využitia obnoviteľných zdrojov energie a pod.

Energetická štúdia nemá pevne predpísanú štruktúru, preto je zameraná presne podľa konkrétnej požiadavky objednávateľa. Výsledky energetickej štúdie potom slúžia ako podklad pre ďalšie rozhodovanie.

V energetickej štúdii nie sú spracované detailné technické riešenia. To už je úlohou konkrétnych vykonávacích projektov (stavebných, TZB a pod.), ktoré práve vychádzajú z energetickej koncepcie odporúčanej v energetickej štúdii.

Aké informácie získa z energetickej štúdie zadávateľ?

Zadávateľ získa prehľadnou a výstižnou formou údaje, ktoré chcel posúdiť a možné návrhy prípadne i vo variantoch. Získa prehľad o možných navrhovaných energeticky úsporných opatreniach, ich účinnosti, nárokov na počiatočnú finančnú investíciu a výsledný ekonomický efekt. Má k dispozícii požadované portfólio rozhodujúcich informácií, na základe ktorých môže realizovať maximálne efektívny investičný zámer zameraný na zlepšenie a úsporu energetického hospodárstva budovy alebo pre projektovanie energeticky optimálneho projektu novej stavby.

Aká je momentálne najviac rozšírená forma energetickej štúdie v SR?

Projektant sa na nás obráti s tým, aby sme jeho projekt posúdili na energetickú náročnosť už v rámci projektu (tzv. projektové hodnotenie). Projekt je buď na novostavbu alebo na rekonštrukciu budovy. V rámci energetickej štúdie teda posúdime navrhovaný projekt na energetické kritérium podľa STN 73 0540-2 a tiež predbežne posúdime projekt z hľadiska potreby energie na vykurovanie podľa Vyhlášky č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pozri energetický certifikát. Pokiaľ posudzovaný projekt nebude vyhovovať, navrhneme projektantovi možné riešenia. Ak sa zrealizuje novostavba alebo rekonštrukcia podľa odporúčaných a s projektantom konzultovaných úprav, potom bude budova vyhovovať pri kolaudácií nárokom kladeným na energetickú náročnosť.

V energetickej štúdií tak obdržíte:

  • projektové posúdenie na energetickú náročnosť pôvodného projektu,
  • v prípade nevyhovujúceho pôvodného projektu vždy tiež návrhy na zlepšenie stavu (zníženie energetickej náročnosti),
  • výsledkom je súhrn možných odporúčaných úprav a kladné vyjadrenie (posúdenie) projektu na energetickú náročnosť v prípade zapracovania odporúčaných úprav.

Počas spracovania energetickej štúdie vždy úzko spolupracujeme s projektantom a výsledkom sú jasné odporúčania, projektantmi akceptovateľné, a tiež istota, že objekt po realizácií splní záväzky na maximálnu výšku energetickej náročnosti. Tento záväzok preukáže potom každá budova až pri kolaudácií pomocou tzv. energetického certifikátu, ktorý Vám taktiež radi spracujeme.

Podklady

[1] Zákon č. 555/2005 Z. z., o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[2] Zákon č. 300/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
[3] Vyhláška č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
[4] STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Tepelno technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov – Časť 2: Funkčné požiadavky

Kontaktujte nás: