Projektové hodnotenie budovy (energetické kritérium)

Hodnotí tepelnoizolačné vlastnosti obálky budovy a energetickú náročnosť budovy z hľadiska potreby tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540 (energetické kritérium) ale aj potreby energie ako celku, teda všetky energetické vstupy pre zaistenie požadovaného vnútorného prostredia a účelu budovy (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie - klimatizácia, zabudované osvetlenie). Uskutočňuje sa vo fáze navrhovania a projektovania nových budov a významnej obnovy existujúcich budov. Od 1. 1. 2008 je povinnosť spracovania projektového hodnotenia podľa zákona č. 555/2005 Z. z. a doplnení v znení zákona č. 300/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a vyhlášky MDVRR SR č. 324/2016 Z.z. (platná od 01.01.2017), ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 364/2012 Z.z. ako súčasť projektovej dokumentácie.

Prečo posúdenie projektové hodnotenie?

Legislatívnym dôvodom prečo sa musí vyhotoviť dokument - projektové hodnotenie vo fáze vyhotovenia projektovej dokumentácie je návrh takej budovy, ktorá by už v projektovanom stave spĺňala atribúty energeticky nenáročnej budovy. V projektovom hodnotení musia byť splnené požiadavky stanovené v STN 73 0540 na potrebu tepla na vykurovanie – energetické kritérium, pri obytných budovách musia byť splnené aj požiadavky na miesto potreby energie na vykurovanie a miesto potreby na prípravu TV podľa vykonávajúcich vyhlášok č. 324/2016 Z.z. a č. 364/2012 Z.z..

Kedy je potrebné projektové hodnotenie a kedy energetický certifikát budovy?

Projektové hodnotenie je súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, keď je budova v čase prípravy a rozhoduje sa o druhu a hrúbkach izolantu v jednotlivých skladbách obálky budovy, a taktiež o spôsobe a príprave teplej vody. V tom čase by mal projektant o budove viesť konzultácie s energetickým špecialistom, ktorý pri namodelovanom stave mal posúdiť budovu a porovnať ju s požiadavkami normy STN 73 0540 a vykonávajúcich vyhlášok č.324/2016 Z.z. a č. 364/2012 Z.z.. Energetický certifikát je potrebný pri kolaudácii budovy, vyhotovuje sa na základe projektovej dokumentácie a obhliadky budovy, pri ktorej sa zistí či daný objekt je v súlade s projektovou dokumentáciu. Ak nenastali závažné zmeny oproti projektovanému stavu hodnotená budova bude zatriedená do príslušnej kategórie energetickej certifikácie.

Aké informácie získame z projektového hodnotenia?

Základnou informáciou je či posudzovaný projekt tj. novostavby, resp. rekonštruované budovy spĺňajú požiadavky stanovené v STN 73 0540, tj. energetické kritérium a tiež vykonávajúcich vyhlášok č.324/2016 Z.z. a č. 364/2012 Z.z. pre miesto potreby energie na vykurovanie a miesto potreby energie na prípravu teplej vody.

Táto okolnosť je daná najmä tromi faktami:

  • Energetické kritérium podľa STN 73 0540 je špecifické hodnotenie, ktoré má vyjadrovať potrebu tepla na vykurovanie
  • Potreba energie na vykurovanie, tj. potreba tepla na vykurovanie zhoršená o účinnosť odovzdávacieho a distribučného systému vykurovania
  • Potreba energie na prípravu teplej vody kde sa uvažuje so stratami z distribučného systému a výroby teplej vody

projektové hodnotenie

Požiadavky vykonávajúcich vyhlášok č.324/2016 Z.z. a č. 364/2012 Z.z. sú prísnejšie ako požiadavky pre hodnotenie energetického kritéria - projektové hodnotenie podľa STN 73 0540 z roku 2016. Pri nebytových budovách sa uvažuje aj s potrebou energie na osvetlenie a ak sa uvažuje aj s núteným vetraním tak aj potreba energie na nútené vetranie a chladenie.

Vďaka projektovému hodnoteniu s energeticky úspornými opatreniami sa zabezpečí, aby zhotovená budova podľa projektovej dokumentácie spĺňala energetický certifikát.  Bez obáv sa tak vlastník alebo investor stavby vyhne sankciám za nedodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy.

Podklady

[1] Zákon č. 555/2005 Z. z., o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[2] Zákon č. 300/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

[3] Vyhláška č. 324/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MVRR SR č. 364/2012 Z. z.,ktorou sa vykonáva zákon č.555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[4] Vyhláška č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[5] STN 730540-1: 2002, Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 1: Terminológia

[6] STN 730540-2: 2012, Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky

[7] STN 730540-2/Z1: 2016, Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Zmena 1

[8] STN 730540-3: 2012, Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov

Kontaktujte nás: