Posudková činnosť

expertné služby v stavebníctvePoruchám a posudzovaniu stavieb sa venujeme už viac ako 15 rokov. V rámci našej činnosti spolupracujeme tiež s expertnou a znaleckou kanceláriou KUTNAR.

Zaoberáme sa hlavne týmito konštrukciami a stavbami:

 • ploché a šikmé strechy, strešné parkoviská, terasy
 • obvodové plášte, výplne otvorov, svetlíky, podzemné časti budov, vlhké murivo, drenáže
 • bazény, nádrže, jazierka
 • stavby s náročným vnútorným prostredím (zimné štadióny, bazénové haly, poľnohospodárske stavby)

Posudok plochej strechy

 • odborný prieskum so zameraním na stavebnú fyziku a hydroizolačnú techniku vrátane prípadných sond
 • tepelnotechnické posúdenie skladby (skladieb) strechy z hľadiska 1-D šírenia tepla a vlhkosti
 • posúdenie príčin porúch
 • koncepčný návrh opráv

Posudok šikmej strechy

 • odborný prieskum so zameraním na stavebnú fyziku a hydroizolačnú techniku vrátane prípadných sond
 • tepelnotechnické posúdenie skladby (skladieb) strechy z hľadiska 1-D šírenia tepla a vlhkosti
 • posúdenie príčin vlhkostných porúch
 • koncepčný návrh opráv

Posudok spodnej stavby

 • odborný prieskum objektu so zameraním na hydroizolačnú techniku
 • zaistenie dostupných informácií o hydrogeologických pomeroch v okolí objektu
 • posúdenie príčin vlhkostných porúch
 • koncepčný návrh opravy a sanácie (i vo viacerých variantoch)

Posudok vlhkostných porúch

 • odborný prieskum so zameraním na vlhkostné poruchy a prevedenie potrebnej diagnostiky za účelom určenia príčin vlhkostných porúch (napr. dlhodobé meranie parametrov vzduchu v interiéri, meranie termovíznou kamerou, skúšky tesnosti konštrukcií, odbery vzoriek materiálov a ich vyhodnotenie)
 • odporúčanie ďalších skúšok alebo pracovných postupov
 • základné tepelno-technické posúdenie skladieb alebo detailov z hľadiska šírenia tepla a vlhkosti
 • koncepčný návrh opravy

Ďalšie služby

 • ďalšie posudky - napr. posúdenie zatepľovacích systémov a výplní otvorov
 • supervízie projektov zamerané na izolácie stavieb, stavebnú fyziku, sanácie stavieb
 • skúšky tesnosti hydroizolačných systémov
 • technické návrhy injektáží stavebných konštrukcií proti vode
 • konzultačná činnosť
Kontaktujte nás: