Posudková činnosť

expertné služby v stavebníctvePoruchám a posudzovaniu stavieb sa venujeme už viac ako 15 rokov. V rámci našej činnosti spolupracujeme tiež s expertnou a znaleckou kanceláriou KUTNAR.

Zaoberáme sa hlavne týmito konštrukciami a stavbami:

 • ploché a šikmé strechy, strešné parkoviská, terasy
 • obvodové plášte, výplne otvorov, svetlíky, podzemné časti budov, vlhké murivo, drenáže
 • bazény, nádrže, jazierka
 • stavby s náročným vnútorným prostredím (zimné štadióny, bazénové haly, poľnohospodárske stavby)

Posudok plochej strechy

 • odborný prieskum so zameraním na stavebnú fyziku a hydroizolačnú techniku vrátane prípadných sond
 • tepelnotechnické posúdenie skladby (skladieb) strechy z hľadiska 1-D šírenia tepla a vlhkosti
 • posúdenie príčin porúch
 • koncepčný návrh opráv

Posudok šikmej strechy

 • odborný prieskum so zameraním na stavebnú fyziku a hydroizolačnú techniku vrátane prípadných sond
 • tepelnotechnické posúdenie skladby (skladieb) strechy z hľadiska 1-D šírenia tepla a vlhkosti
 • posúdenie príčin vlhkostných porúch
 • koncepčný návrh opráv

Posudok spodnej stavby

 • odborný prieskum objektu so zameraním na hydroizolačnú techniku
 • zaistenie dostupných informácií o hydrogeologických pomeroch v okolí objektu
 • posúdenie príčin vlhkostných porúch
 • koncepčný návrh opravy a sanácie (i vo viacerých variantoch)

Posudok vlhkostných porúch

 • odborný prieskum so zameraním na vlhkostné poruchy a prevedenie potrebnej diagnostiky za účelom určenia príčin vlhkostných porúch (napr. dlhodobé meranie parametrov vzduchu v interiéri, meranie termovíznou kamerou, skúšky tesnosti konštrukcií, odbery vzoriek materiálov a ich vyhodnotenie)
 • odporúčanie ďalších skúšok alebo pracovných postupov
 • základné tepelno-technické posúdenie skladieb alebo detailov z hľadiska šírenia tepla a vlhkosti
 • koncepčný návrh opravy

Ďalšie služby

 • ďalšie posudky - napr. posúdenie zatepľovacích systémov a výplní otvorov
 • supervízie projektov zamerané na izolácie stavieb, stavebnú fyziku, sanácie stavieb
 • skúšky tesnosti hydroizolačných systémov
 • technické návrhy injektáží stavebných konštrukcií proti vode
 • konzultačná činnosť

Poskytnutie Vami uvedených osobných údajov je dobrovoľné. Vami uvedené osobné údaje budeme spracovávať pre sprístupnenie obsahu našich webových stránok a ponuky produktov a služieb našou spoločnosťou a nebudeme ich poskytovať žiadnym tretím osobám, okrem spracovateľa zakázky, ani poskytovať mimo územia EÚ. Správcom osobných údajov sú spoločnosti skupiny DEK ako spoločný správca (DEK, a.s. IČ: 27636801, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Stavebniny DEK s.r.o., IČ: 43 821 103, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 276 42 411, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKWOOD s.r.o., IČ: 27609111, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKMETAL s.r.o., IČ: 485 89 837, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, WÄRME, spol. s r.o., IČ: 188 26 130, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, ARGOS ELEKTRO, a.s., IČ: 253 87 952, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKPROJEKT SR s.r.o., IČO: 48078336, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ATELIER DEK SR s.r.o., IČO: 50402439, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina), spracovanie osobných údajov je realizované pre účely priameho marketingu v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Vaše osobné údaje budú pre tento účel spracovávané po dobu neurčitú, do podania námietky proti spracovaniu v súlade s čl. 21 odst. 3 nariadenia GDPR. Ako subjekt údajov máte právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu alebo vymazanie a právo podať námietku proti spracovaniu. Pokiaľ podáte námietku proti spracovaniu, Vaše údaje nebudú pre účely priameho marketingu ďalej spracovávané a nebudú Vám zasielané ďalšie ponuky.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.