Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy (Preukaz EHB) = hodnotiaci dokument. Posudzuje úroveň existujúceho energetického hospodárstva objektu a na základe tohto zatriedi objekt na stupnici A až G, ktorá označuje triedu energetickej hospodárnosti objektu. Objekt hodnotí z hľadiska potreby všetkých energií, teda nielen potreby energie na vykurovanie, ale i z hľadiska potreby energie na ohrev teplej vody, potreby energie na vzduchotechnické zariadenia a klimatizáciu (pokiaľ je inštalovaná), i z hľadiska potreby energie na zabudovanú elektroinštaláciu a umelé osvetlenie.

Prečo Energetický certifikát (preukaz EHB)?

Primárnym dôvodom je znižovanie energetickej náročnosti budov. Tento sektor sa na spotrebe primárnych energetických zdrojov podieľa nemalým percentom, a preto je kladený dôraz na znižovanie tohto podielu. Ako prostriedok k dosiahnutiu týchto cieľov je hodnotenie stavieb z pohľadu spotreby energie a stanovenia požiadaviek na ne. Tak ako poznáme energetické štítky na domácich spotrebičoch, tak bude teraz označená takmer každá budova. Energetická náročnosť objektu je taktiež priamo spojená s prevádzkovými nákladmi, a tak tento energetický certifikát, resp. preukaz energetickej hospodárnosti objektu, bude hrať i dôležitú úlohu pri oceňovaní budovy na trhu, či už v prípade predaja, kúpy alebo prenájmu.

Legislatívnym dôvodom pre vystavenie energetického certifikátu je požiadavka vykonania energetického certifikátu na základe zákona č. 555/2005 Z.z. a doplnení v znení zákona č. 300/2012 Z.z., ktorý túto povinnosť ukladá od 1.1.2008.

V súčasnosti vykonávacou vyhláškou energetickej certifikácie je vyhláška MDVRR č. 324/2016 Z.z. (platná od 01.01.2017), ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. a doplnení v znení zákona č. 300/2012 Z.z.o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pred vyhláškou č. 324/2016 Z.z. boli v platnosti vyhláška č. 364/2012 Z.z., č. 311/2009 Z.z. a č. 625/2006 Z.z.

Aké informácie získame z energetického certifikátu?

Vlastník budovy získa niekoľko stránkový dokument o hodnotení budovy. Každého potom väčšinou zaujme grafické vyjadrenie výsledkov posúdenia energetickej hospodárnosti budovy:

energetický štítok

Hlavné údaje nachádzajúce sa v certifikáte:
1, 2 – Údaje, ktoré identifikujú nehnuteľnosť
3 – Účel spracovania (novostavba, významná obnova, predaj)
4 – Pohľad na budovu od verejnej komunikácie v čase obhliadky
5 – Celková podlahová plocha (z vonkajších rozmerov), roky
6 – Označenie energetickej triedy A-G pre miesta spotreby energie
7 – Celková potreba energie
8 – Globálny ukazovateľ – primárna energia
9 – Podiel energie z obnoviteľných zdrojov
10 – Emisie CO2
11 – Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy
12 – Dátum vyhotovenia a platnosti
13 – Údaje zhotoviteľa a oprávnenej osoby
14 – Číslo energetického certifikátu pridelené v systéme INFOREG-EC

Aké sú požiadavky na hodnotené budovy?

Minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť pre novú a rekonštruovanú budovu je stanovená hornou hranicou triedy B globálneho ukazovateľa.

Výnimku tvoria rôzne špeciálne budovy, prípadne prevádzky alebo napr. pamiatkovo chránené objekty. Splniť túto požiadavku musia nové budovy. U obnovovaných budov platí táto požiadavka tiež, pokiaľ je to technicky, funkčne a ekonomicky realizovateľné.

Pokiaľ hodnotená budova nedosahuje požiadavku, automaticky sa navrhujú základné opatrenia, ktoré majú zaistiť, aby hodnotená budova požiadavky spĺňala.

Čo obsahuje energetický certifikát?

Energetický certifikát je dokument, ktorý pozostáva z titulnej strany energetického certifikátu, sumárneho zhodnotenia skutočného stavu budovy, zhodnotenia potreby tepla na vykurovanie, spotreby energie na vykurovanie, prípravu teplej vody, na nútené vetranie a klimatizáciu a na osvetlenie. Pri hodnotených miesta je uvedený aktuálny stav a navrhované úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti. Ďalšou stranou je energetický štítok. Súčasťou dokumentu je aj správa k energetickému certifikátu budovy. Rozsah a vzhľad energetického certifikátu je definovaný v prílohe vo vykonávajúcej vyhláške č. 364/2012 Z.z.

Energetický certifikát je povinný pre:

Od 1.1.2008 je povinnosť spracovania energetického certifikátu podľa zákona č. 555/2005 Z.z.. a doplnení v znení zákona č. 300/2012 Z.z. (O energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) pre všetky budovy, okrem:

  • budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad (sú to hlavne budovy vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, budovy v pamiatkovej rezervácii alebo v pamiatkovej zóne ako súčasť historického sídelného usporiadania a budovy uvedené do užívania pred 1. januárom 1947)
  • kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia
  • budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky
  • priemyslové stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie
  • obytné budovy, ktoré sú určené na užívanie menej ako štyri mesiace v roku
  • samostatne stojace budovy, u ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2

Energetický certifikát, resp. hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy je povinné pri:

  • predaji budovy
  • prenájme budovy
  • pri dokončení novej budovy alebo významne obnovovanej existujúcej budovy; v ostatných prípadoch je dobrovoľná

Pokiaľ ide o veľkú existujúcu budovu, v ktorej sídli orgán verejnej moci alebo právnická osoba poskytujúca služby veľkému počtu ľudí, pre ktoré ju ľudia často navštevujú, musí sa v budove umiestniť energetický štítok na nápadnom, zreteľne viditeľnom mieste prístupnom ľuďom, ktorí túto budovu navštevujú.

Podklady

[1] Zákon č. 555/2005 Z. z., o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[2] Zákon č. 300/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

[3] Vyhláška č. 324/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[4] Vyhláška č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[5] Vyhláška č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu (platnosť do 12/2012)

[6] Vyhláška č. 625/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platnosť do 09/2009)

Kontaktujte nás: