Informácie o Spracovanie osobných údajov

Osobné údaje zákazníka (popr. osôb jednajúcich za zákazníka) poskytnuté zákazníkom pri uzatvorení zmluvy alebo zaslaní objednávky budú spracované pre účely uzatvorenia a plnenia zmluvy a pre účely oprávnených záujmov správcu, a to po dobu trvania zmluvného vzťahu a po jeho ukončení po dobu do úplného splnenia všetkých práv a povinností z tohto zmluvného vzťahu vzniknutých. Správcom osobných údajov sú spoločnosti skupiny DEK ako spoločný správca:

 • DEK, a.s. IČ: 27636801, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10,
 • Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10,
 • Stavebniny DEK s.r.o., IČ: 43 821 103, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina,
 • DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 276 42 411, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10,
 • DEKWOOD s.r.o., IČ: 27609111, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10,
 • DEKMETAL s.r.o., IČ: 485 89 837, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10,
 • DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ: 24795020, so sídlom  Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00,
 • G SERVIS CZ s.r.o., IČ: 26226367, so sídlom Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00,
 • WÄRME, spol. s r.o., IČ: 188 26 130, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10,
 • ARGOS ELEKTRO, a. s., IČ: 253 87 952, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10,
 • DEKPROJEKT SR s.r.o., IČ: 48078336, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina,
 • ATELIER DEK SR s.r.o., IČ: 50402439,  so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina,
 • ÚRS PRAHA, a.s., IČ: 47115645, so sídlom Pražská 18, 10200 Praha 10).

Osobné údaje nebudú bez súhlasu zákazníka (popr. dotknutých osôb) poskytované iným správcom. Na spracovanie nie je potrebný súhlas dotknutých osôb, pretože v zmysle čl. 6 odst. 1 písm b) nariadenia GDPR) sa jedná o spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v zmysle čl. 6 odst. 1 písm f) nariadenia GDPR) sa jedná o spracovanie nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov správcu. V súlade s čl. 6 odst. 1 písm f) nariadenia GDPR, môžu byť osobné údaje spracované tiež pre účely priameho marketingu, a to až do doby uplatnenia námietky podľa čl. 21 nariadenia GDPR. Dotknuté osoby majú voči správcovi právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu alebo vymazanie, právo na obmedzenie spracovania a právo vzniesť námietku proti spracovaniu.

Kontaktujte nás: