Prečo mi tečie do pivnice, suterénu?

Ing. Marek Farárik

Nasťahovali ste sa do nového domu a zistili, že pri každom dlhšie trvajúcom daždi či v čase topenia sa snehu sa podlaha Vašeho suterénu zmení na bazén? Alebo v tom lepšom prípade sa na obvodových stenách objavia vlhké mapy a plesne? Verte, že v tomto ohľade zďaleka nie ste sami.

Ak opomenieme ako základnú príčinu nekvalitnú prácu realizačnej firmy, býva najčastejším dôvodom vlhkostných porúch suterénu nesprávny a poddimenzovaný návrh hydroizolačnej ochrany obvodových konštrukcií suterénu už v projektovej fáze.

mokrá podlaha vlhké steny

K uvedeným vlhkostným problémom často vedie zanedbanie vplyvu nepriepustného podložia objektu. Nesprávne vyhodnotenie zistenej priepustnosti podložia z hľadiska hydroizolačnej techniky a podcenenie maximálneho možného hydrofyzikálneho namáhania spodnej stavby patrí medzi chyby, s ktorými sa v praxi stretávame najčastejšie. Mnohí projektanti si napríklad pri návrhu hydroizolačných systémov stále neuvedomujú, že aj keď sa maximálna hladina podzemnej vody (stanovená inžiniersko - geologickým prieskumom) nachádza hlboko pod základovou škárou objektu, neznamená to, že objekt nemôže byť namáhaný hydrostatickým tlakom. Pokiaľ je okolitá zemina nepriepustného charakteru, môže sa v nej hromadiť zrážková voda napr. pri prívalovom či dlhšie trvajúcom daždi. Pôsobenie takejto vody je považované z hydrofyzikálneho hľadiska rovnako za namáhanie tlakovou vodou.

Ak chcete dosiahnuť pri svojom dome „suchého suterénu“, zverte návrh jeho hydroizolačnej ochrany odborníkom, ktorí budú schopný vyhodnotiť všetky vplyvy a okrajové podmienky návrhu ako napríklad:

 • spôsob užívania suterénu
 • tvarové riešenie spodnej stavby
 • spádové pomery lokality
 • skladba pôdneho profilu - typy a vlastnosti zemín (priepustnosť, zrnitosť, ťažitelnosť a pod.)
 • agresivita podložia
 • spôsob založenia objektu
 • materiálové riešenie obvodových konštrukcií suterénu
 • maximálne hydrofyzikálne namáhanie objektu
 • druh hydroizolačného systému
 • namáhanie stavby radónom z podložia
 • kontrolovateľnosť a sanovateľnosť hydroizolačného systému

Bezpečnú a spoľahlivú ochranu každej spodnej stavby nie je možné navrhovať bez podrobných informácií o stave a vlastnostiach daného prostredia. Základným podkladom pre návrh by mal byť vždy inžiniersko - geologický prieskum.

Poskytnutie Vami uvedených osobných údajov je dobrovoľné. Vami uvedené osobné údaje budeme spracovávať pre sprístupnenie obsahu našich webových stránok a ponuky produktov a služieb našou spoločnosťou a nebudeme ich poskytovať žiadnym tretím osobám, okrem spracovateľa zakázky, ani poskytovať mimo územia EÚ. Správcom osobných údajov sú spoločnosti skupiny DEK ako spoločný správca (DEK, a.s. IČ: 27636801, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Stavebniny DEK s.r.o., IČ: 43 821 103, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 276 42 411, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKWOOD s.r.o., IČ: 27609111, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKMETAL s.r.o., IČ: 485 89 837, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, WÄRME, spol. s r.o., IČ: 188 26 130, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, ARGOS ELEKTRO, a.s., IČ: 253 87 952, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKPROJEKT SR s.r.o., IČO: 48078336, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ATELIER DEK SR s.r.o., IČO: 50402439, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina), spracovanie osobných údajov je realizované pre účely priameho marketingu v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Vaše osobné údaje budú pre tento účel spracovávané po dobu neurčitú, do podania námietky proti spracovaniu v súlade s čl. 21 odst. 3 nariadenia GDPR. Ako subjekt údajov máte právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu alebo vymazanie a právo podať námietku proti spracovaniu. Pokiaľ podáte námietku proti spracovaniu, Vaše údaje nebudú pre účely priameho marketingu ďalej spracovávané a nebudú Vám zasielané ďalšie ponuky.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.